Profil

Spoločnosť Znalci s.r.o. bola založená 9/2008 a jej činnosť je zameraná predovšetkým na znalectvo, inžiniering a geodetické práce. Zapísaná je v zozname znalcov, tlmočníkova prekladateľov vedenom na MS SR pod číslom 900 238 a to v odbore:

Stavebníctvo (odvetvie Pozemné stavby) • Projektovanie v stavebníctve • Odhad hodnoty nehnuteľností • Odhad hodnoty stavebných prác • Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov.

Činnosť znaleckej organizácie je zameraná na vyhotovovanie znaleckých posudkov pre štátne orgány, právnické a fyzické osoby za účelom:

Transformácie, revitalizácie, prevodu a prechodu majetku, bankové úvery, poisťovacie, zmluvy, nepeňažné vklady, riešenia súdnych sporov, policajné dokazovanie, mimosúdne dohody, konkurzy, exekúcie, zvyšovanie základného imania, delenie spoločnosti, fúzie spoločnosti a iné právne úkony.

Okrem znaleckej činnosti sa organizácia zaoberá zabezpečovaním kompletnej inžinierskej činnosti vo výstavbe; prípravná, realizačná a po realizačná činnosť.

Vypracúvavame kontrolné rozpočty stavebných prác a dodávok a máme oprávnenie stavbyvedúci a stavebný dozor.

Zabezpečujeme aj kompletné geodetické a kartografické práce (práce v katastri nehnuteľnosti, účelové mapovanie, inžinierska geodézia), majetkoprávne vysporiadania a pozemkové audity.

Znalecké posudky
  • predaj alebo kúpa majetku
  • vykonanie nepeňažného vkladu do obchodnej spoločnosti
  • zriadenie záložného práva
  • súdne spory (ušlý zisk a pod.)
  • znalecké skúmanie v trestnom konaní (ekonomická kriminalita)
  • exekúcie, konkurzy
  • prevod akcií a obchodného podielu
Úvod box 2
Napíšte nám
 
overovací kód