Znalecké posudky

Účel znaleckého posudku

 • predaj alebo kúpa majetku
 • vykonanie nepeňažného vkladu do obchodnej spoločnosti
 • zriadenie záložného práva
 • súdne spory (ušlý zisk a pod.)
 • znalecké skúmanie v trestnom konaní (ekonomická kriminalita)
 • exekúcie, konkurzy
 • prevod akcií a obchodného podielu

Predmet znaleckého posudku

 • celý podnik alebo časť podniku
 • nehnuteľný majetok
 • strojové zariadenia
 • elektrotechnické zariadenia
 • cestné vozidlá
 • zásoby
 • cenné papiere (akcie, dlhopisy, atď.)
 • pohľadávky
 • oceniteľné práva

Podklady pre vypracovanie ZP

 • celý podnik alebo časť podniku - organizačná jednotka
 • Objednávka
 • Súvaha a výkaz ziskov a strát za posledné tri účtovné obdobia
 • Hlavná kniha v v analytickom členení
 • Položkovitá zostava DHM a DNHM, s pôvodnými dátumami zaradenia, s inventárnym číslom a pôvodnými obstarávacími cenami
 • Položkovitá zostava drobného dlhodobého majetku a mimoúčtovne vedeného majetku s pôvodnými dátumami zaradenia, s inventárnym číslom a pôvodnými obstarávacími cenami
 • Listy vlastníctva, kópie z katastrálnych máp. Nie staršie ako 3 mesiace.
 • Projektová dokumentácia stavebných objektov, kolaudačné rozhodnutie a pod.
 • Technické preukazy motorových vozidiel, stav tachometra ku dňu ohodnotenia, dátum platnosti STK.
 • Zostava lízovaného majetku, zostava majetku už ukončeného lízingu
 • Položkovitá zostava zásob s vyznačenými neupotrebiteľnými zásobami, resp. dátum posledného pohybu zásob (príjem alebo výdaj)
 • Položkovitá zostava pohľadávok a záväzkov s dátumom splatnosti
 • Zoznam úverov spoločnosti
 • Zostava rezerv a na aký účel boli vytvorené
 • Zostava položiek časového rozlíšenia
 • Duchovné vlastníctvo, patenty, rozhodnutia, osvedčenia so stručným popisom, ochranné známky
 • Zoznam a charakter cenných papierov a akcií vo vlastníctve spoločnosti
 • Ostatné potrebné podklady k vypracovaniu ZP budú vzhľadom na charakter ohodnocovaného podniku upresnené v priebehu znaleckého dokazovania.

Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku

Nehnuteľný majetok

 • Objednávka
 • Listy vlastníctva, kópie z katastrálnych máp. Nie staršie ako ako 3 mesiace.
 • Projektová dokumentácia stavebných objektov, kolaudačné rozhodnutie a pod.

Strojové zariadenia

 • Objednávka
 • Položkovitá zostava DHM, s pôvodnými dátumami zaradenia, s inventárnym číslom a pôvodnými obstarávacími cenami
 • Doklady o zaradení do užívania

Elektrotechnické zariadenia

 • Objednávka
 • Položkovitá zostava DHM, s pôvodnými dátumami zaradenia, s inventárnym číslom a pôvodnými obstarávacími cenami
 • Doklady o zaradení do užívania

Cestné vozidlá

 • Objednávka
 • Položkovitá zostava DHM, s pôvodnými dátumami zaradenia, s inventárnym číslom a pôvodnými obstarávacími cenami
 • Technické preukazy motorových vozidiel, stav tachometra ku dňu ohodnotenia, dátum platnosti STK.

Zásoby

 • Objednávka
 • Položkovitá zostava zásob s vyznačenými neupotrebiteľnými zásobami, resp. dátum posledného pohybu zásob (príjem alebo výdaj)

Cenné papiere (akcie, dlhopisy, atď.)

 • Objednávka
 • Zoznam a charakter cenných papierov vo vlastníctve spoločnosti

Pohľadávky

 • Objednávka
 • Položkovitá zostava pohľadávok a záväzkov s dátumom splatnosti

Oceniteľné práva

 • Objednávka
 • Duchovné vlastníctvo, patenty, rozhodnutia, osvedčenia so stručným popisom, ochranné známky
Znalecké posudky
 • predaj alebo kúpa majetku
 • vykonanie nepeňažného vkladu do obchodnej spoločnosti
 • zriadenie záložného práva
 • súdne spory (ušlý zisk a pod.)
 • znalecké skúmanie v trestnom konaní (ekonomická kriminalita)
 • exekúcie, konkurzy
 • prevod akcií a obchodného podielu
Úvod box 2
Napíšte nám
 
overovací kód